/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

Pytanie: Zostałem skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności za kradzież. Nie składałem apelacji od wyroku. Po miesiącu odebrałem pismo z Sądu z wezwaniem do stawienia się do zakładu karnego. Mieszkam razem z żoną i dwuletnim synem. Żona nie pracuje, wychowuje nasze dziecko. Pieniądze na utrzymanie rodziny zdobywam ja, wykonując prace dorywcze. Zbliża się zima, chciałbym zabezpieczyć rodzinę finansowo. Czy istnieje jakaś droga, abym odbył karę w innym terminie?

Możliwości w kodeksie karnym wykonawczym

Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość, aby skazany już po wydaniu wyroku, starał się o zmianę sposobu wykonania kary, bądź jej odroczenie. Jedną z możliwości jest złożenie wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,- czyli o tzw. „obrączki”. Jest to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności, kontrolujący przestrzeganie obowiązków nałożonych przez Sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych, zainstalowanych na nodze lub przegubie dłoni skazanego. Nadajniki te kontrolują, czy skazany przebywa w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez Sąd miejscu. Jednak w Pana przypadku, radziłbym rozważyć starania o odroczenie przez Sąd wykonania orzeczonej w stosunku do Pana kary. Proszę jednak pamiętać, iż jak wskazałem, są to jedynie możliwości, które ma do dyspozycji skazany, a ewentualną zgodę na ich wykorzystanie podejmuje Sąd w odrębnym postępowaniu, po analizie wszystkich okoliczności konkretnego przypadku.

Odroczenie wykonania kary

Zgodnie z art. 151 kodeksu karnego wykonawczego Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Tytułem przykładu, wśród okoliczności, które pociągnęłyby „zbyt ciężkie skutki dla skazanego", wymienia się między innymi zakończenie kuracji leczniczej, dokończenie ważnej dla skazanego pracy, np. tymczasowej umowy o dzieło, prac polowych, załatwienie istotnej sprawy majątkowej itp. Jako powody odroczenia wykonania kary, mogące wywołać zbyt ciężkie skutki dla rodziny skazanego, wskazuje się opiekę nad chorym członkiem rodziny, kiedy tej opieki nie mogą zrealizować inni członkowie, jak również,- co dotyczy Pana przypadku,- konieczność okresowego zapewnienia rodzinie środków do życia na czas odbywania przez niego kary w warunkach izolacji penitencjarnej.

Warunkowe zawieszenia wykonania kary

Jeżeli odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary. Jest to możliwe, w obecnym stanie prawnym, tylko gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Wydając postanowienie o zawieszeniu wykonania kary, bierze się pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Do 1 lipca 2015 r. przepis art. 152 § 1 KKW dopuszczał warunkowe zawieszenie wykonania kary, jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej roku. Natomiast od 1 lipca 2015 r. warunkowe zawieszenie w tym trybie, jest możliwe jedynie w przypadku kary pozbawienia wolności nie przekraczającej roku.

Łukasz Popławski - Adwokat