/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

Pytanie: Mam sprawę o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Zostałem zatrzymany rano, w trakcie drogi do pracy, w czasie tzw. akcji „trzeźwy poranek”. Dzień wcześniej wieczorem wypiłem parę piw, jednak byłem pewien, że rano w moim organizmie nie ma już śladu po alkoholu i mogę prowadzić samochód. Niestety wydmuchałem 0.64 promila. Jakie mogą czekać mnie konsekwencje?

 

Zagrożenie karne

Zgodnie z art. 178a § 1 kodeksu karnego, przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jednakże, co myślę jest najbardziej dolegliwe dla większości kierowców, w razie skazania za takie przestępstwo, Sąd orzeka również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Należy pamiętać, iż w wyniku nowelizacji przepisów kodeksu karnego, zakaz taki, od 18 maja 2015 r., orzekany jest na minimum 3 lata (a nie jak wcześniej na minimum rok), a jego górna granica wynosi 15 lat. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk orzekane jest również świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych.

Granica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem

W zależności od poziomu alkoholu u osoby kierującej pojazdem, czyn ten może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Gdy poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, albo obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza, sprawca znajduje się w stanie „po użyciu alkoholu” i tym samym popełnia wykroczenie stypizowane w art. 87 kodeksu wykroczeń. Natomiast w sytuacji, kiedy alkohol we krwi przekracza 0.5 promila, albo w wydychanym powietrzu 0.25 mg/dm3, mamy już do czynienia ze stanem nietrzeźwości, i w konsekwencji odpowiadamy za popełnienie przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

W opisanym przez Pana przypadku, biorąc pod uwagę wysokość stężenia alkoholu w organizmie w trakcie zatrzymania, radziłbym starać się, aby Sąd warunkowo umorzył w stosunku do Pana postępowanie karne. Wynika z tego szereg korzyści, biorąc pod uwagę sytuację związaną ze zwykłym skazaniem. Osoba, wobec której warunkowo umorzono postępowanie pozostanie osobą niekaraną za przestępstwo, gdyż wyrok warunkowo umarzający postępowanie, nie jest wyrokiem skazującym. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. W razie podjęcia przez Sąd decyzji o skorzystaniu z instytucji wskazanej powyżej, może on orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych maksymalnie do 2 lat. Może również od orzeczenia takiego zakazu odstąpić. Umorzenie takie, jak sama nazwa wskazuje jest warunkowe - następuje na okres próby, który wynosi od roku do trzech lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Łukasz Popławski - Adwokat