/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych, jak również podmiotów gospodarczych. Motywem przewodnim w naszym działaniu jest prowadzenie spraw z najwyższą starannością. Każda zlecona sprawa realizowana jest z uwzględnieniem zasad profesjonalizmu, z jednoczesnym zagwarantowaniem przestrzegania tajemnicy adwokackiej.

Prawo karne

Reprezentujemy Klientów w sprawach o: 

- przestępstwa:  bójka, pobicie, zabójstwo, groźbę karalną, stalking, znęcanie się, uchylanie od alimentów, zniesławienie, znieważenie, jazda pod wpływem alkoholu, naruszenie nietykalności cielesnej, płatna protekcja, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza, fałszywe zeznania, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, zniszczenie mienia, wyłudzenie odszkodowania,
- wykroczenia,
- warunkowe umorzenie postępowania karnego,
- warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 - warunkowe przedterminowe zwolnienie,
- zarządzenie wykonania kary,
- system dozoru elektronicznego,
- ekstradycja,
- ENA – Europejski Nakaz Aresztowania,
- zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
- rozłożenie grzywny na raty,
- wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,
- odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności (skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie),
- postępowanie w sprawach nieletnich,
- reprezentacje pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych, posiłkowych,
- zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenie postępowania przygotowawczego,

Prawo cywilne: 

Reprezentujemy Klientów w sprawach o:

- zniesienie współwłasności,
- wydanie nieruchomości,
- eksmisję,
- zasiedzenie nieruchomości,
- naruszenie posiadania,
- ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
- zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość,
- wpis w księdze wieczystej,
- ustanawianie służebności przesyłu, drogi koniecznej, dożywocia, mieszkania, przejazdu,
- zapłatę,
- ochronę dóbr osobistych,
- uznawanie wyroków sądów zagranicznych,
- uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli,
- odwołanie darowizny,
- skarga pauliańska,
- najem okazjonalny,
- użytkowanie wieczyste,
- roszczenia z umowy: sprzedaży, zamiany, dostawy, o dzieło, roboty budowlane, najmu, dzierżawy, leasingu, pożyczki, zlecenia, darowizny,
- odpowiedzialność za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie zobowiązania,
- potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu,
- zmianę dłużnika lub wierzyciela,
- dochodzenie wierzytelności,
- ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
- postępowanie egzekucyjne (reprezentacja dłużnika i wierzyciela, skarga na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne),

 

Prawo rodzinne: 

Reprezentujemy Klientów w sprawach o:

- rozwód: z orzekaniem lub bez orzekania o winie, z obcokrajowcem,
- separację,
- alimenty: ustalenie, uchylenie, wygaśnięcie, zmiana i egzekucja alimentów,
- sprawy majątkowe: podział majątku, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozdzielność majątkowa,
- zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny bądź osobisty,
- pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym,
- roszczenia z tytułu zaspokajania potrzeb rodziny,
- wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
- kontakty z dzieckiem,
- porozumienie wychowawcze,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
- zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
- egzekucję kontaktów z dzieckiem,
- ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- zawieszenie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie ojcostwa,
- roszczenia związane z ustaleniem ojcostwa,
- zaprzeczenie ojcostwa,
- ustalenie macierzyństwa,
- uznanie dziecka,
- ustalenie bezskuteczności uznania dziecka,
- miejsce zamieszkania dziecka,
- unieważnienie małżeństwa,
- ustalenie opieki,

Prawo spadkowe: 

Reprezentujemy Klientów w sprawach o:

- stwierdzenie nabycia spadku,
- zachowek,
- wspólność majątku spadkowego,
- umowny działa spadku,
- sądowy dział spadku,
- sądowy dział spadku na zgodny wniosek,
- dział spadku połączony z zniesieniem współwłasności,
- dział spadku połączony z ustaleniem nierównych udziałów w majątku spadkowym,
- wydziedziczenie,
- odebranie oświadczenia o przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
-odebranie oświadczenia o  odrzucenie spadku,
- uznanie niegodności dziedziczenia,
- dziedziczenie ustawowe,
- dziedziczenie testamentowe,
- nieważność testamentu,
- zapisy zwykłe i windykacyjne,
- polecenia,
- odpowiedzialność za długi spadkowe,
- spis inwentarza,
- zrzeczenie się dziedziczenia,
- zbycie spadku,
- zabezpieczenie spadku,
- dziedziczenie gospodarstw rolnych,
- uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
- wyrażenie zgody przez Sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
- uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku,
- zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
- doradztwo w sprawach spadkowych przed i po śmierci spadkodawcy,

Odszkodowania: 

Reprezentujemy Klientów w sprawach o:

- odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby,
- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
- zwrot kosztów pogrzebu,
- renta odszkodowawcza,
- odszkodowanie z polisy na życie,
- odszkodowanie za wypadek komunikacyjny,
- odszkodowanie za szkody osobowe,
- odszkodowanie za szkody majątkowe,
- osób dla osób poszkodowanych w wypadkach,
- odszkodowania dla bliskich osób poszkodowanych w wypadkach,
- odszkodowania dla rodzin osób zmarłych w wypadkach,
- dopłata do odszkodowania OC/AC,
- odszkodowanie za utratę zdrowia lub życia,
- odszkodowanie za błędy medyczne,
- odszkodowanie za nieprawidłowe leczenie,
- odszkodowanie za niewłaściwą diagnozę,
- odszkodowanie za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta,
- odszkodowanie za szkody rolnicze,
- odszkodowanie za szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności (skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie),
- odszkodowanie za wypadki w pracy,
- odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot,
- odszkodowanie za wywłaszczenie,
- odszkodowanie za upadki, poślizgnięcia w miejscach publicznych,

Prawo gospodarcze: 

Reprezentujemy Klientów w sprawach o:

- uchylenie uchwał organów spółek,
- stwierdzenie nieważności organów spółek,
- upadłość konsumencką,
- upadłość podmiotów gospodarczych,
- zakładanie i rejestrowanie spółek,
- wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego,
- obsługę prawną przedsiębiorców,
- sporządzanie kontraktów handlowych,
- roszczenia z umów handlowych,
- negocjacje,
- windykacja należności,
- sporządzanie umów spółek prawa handlowego,
- rozwiązywanie i likwidacja spółek,
- sporządzanie projektów aktów stanowiących spółek,
- przekształcanie, łączenie, podział i likwidacja spółek prawa handlowego,
- postępowania upadłościowe i naprawcze,
- prowadzenie Zgromadzeń Wspólników,
- zabezpieczenie wykonania umów,
- przygotowywania analiz prawnych,
- przygotowywanie opinii prawnych,
- opracowywanie dokumentacji pracowniczej,
- przestępstwa gospodarcze: działanie na szkodę spółki, łapownictwo managerskie, oszustwo finansowe, niezgłoszenie upadłości, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, wyłudzanie VAT, przestępstwa akcyzowe,
- dochodzenie roszczeń,

Prawo administracyjne: 

Reprezentujemy Klientów w sprawach o:

- odwołanie od decyzji administracyjnych,
- skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- rozgraniczenie,
- cofnięcie pozwolenia na broń,
- pozwolenie na budowę,
- wykup lokali mieszkalnych,
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- gospodarkę nieruchomościami,
- uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności,
- ustalenie wysokości opłat adiacenckich,
- ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste,
- pozwolenie na rozbiórkę,
- pozwolenie na użytkowanie obiektu,
- decyzje o warunkach zabudowy,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wpis do rejestru zabytków,
- inwestycje drogowe,
- inwestycje deweloperskie,
- scalanie gruntów,
- legalizacje samowoli budowlanej,
- uwarunkowania środowiskowe na realizację przedsięwzięcia,
- realizacje prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Łukasz Popławski - Adwokat