/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

 PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE TO DZIAŁ PRAWA CYWILNEGO, KTÓRY REGULUJE KWESTIE  PRZEJŚCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PO ŚMIERCI OSOBY BĘDĄCEJ ICH PODMIOTEM. WYMIENIONA DZIEDZINA OKREŚLA ZASADY DZIEDZICZENIA, SPOSOBY PRZYJĘCIA BĄDŹ ODRZUCENIA SPADKU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO DZIEDZICZENIA. 

Należy tutaj podkreślić, że w przypadku śmierci danej osoby obowiązki i prawa najczęściej nie wygasają lecz przechodzą na inny podmiot.

Dziedziczenie ustawowe, testamentowe, zachowek

Dziedziczenie ustawowe to dziedziczenie na mocy przepisów prawa spadkowego. O dziedziczeniu ustawowym mówimy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub, gdy testament jest nieważny. Innym sposobem dojścia do spadku jest dziedziczenie testamentowe, czyli dziedziczenie na podstawie pozostawionego przez zmarłą osobę testamentu.

Warto tutaj wspomnieć także o zachowku. Zachowek to sposób ochrony uprawnionych do dziedziczenia spadku spadkobierców, którzy zostali pominięci w testamencie przez spadkodawcę.

Prawo spadkowe ‒ specjalistyczna pomoc
Sprawy dotyczące spadku, w szczególności wtedy, gdy rodzina zmarłego nie jest zgodna co do podziału majątku, wymagają specjalistycznego wsparcia i załatwienia wielu formalności. Moja kancelaria zapewnia pomoc z zakresu prawa spadkowego. Wyjaśniamy wszelkie niezrozumiałe sprawy, udzielamy porad prawnych, zajmujemy się takimi kwestiami, jak:
- stwierdzenie nabycia spadku
- zachowek
- wydziedziczenie
- podział spadku

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Przykłady prowadzonych spraw:

- stwierdzenie nabycia spadku,
- zachowek,
- wspólność majątku spadkowego,
- umowny działa spadku,
- sądowy dział spadku,
- sądowy dział spadku na zgodny wniosek,
- dział spadku połączony z zniesieniem współwłasności,
- dział spadku połączony z ustaleniem nierównych udziałów w majątku spadkowym,
- wydziedziczenie,
- odebranie oświadczenia o przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
- odebranie oświadczenia o odrzucenie spadku,
- uznanie niegodności dziedziczenia,
- dziedziczenie ustawowe,
- dziedziczenie testamentowe,
- nieważność testamentu,
- zapisy zwykłe i windykacyjne,
- polecenia,
- odpowiedzialność za długi spadkowe,
- spis inwentarza,
- zrzeczenie się dziedziczenia,
- zbycie spadku,
- zabezpieczenie spadku,
- dziedziczenie gospodarstw rolnych,
- uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
- wyrażenie zgody przez Sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
- uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku,
- zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
- doradztwo w sprawach spadkowych przed i po śmierci spadkodawcy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Z prawem administracyjnym do czynienia mają zarówno gminy, urzędy czy starostwa, jak również osoby prywatne. Czym jest wspomniana dziedzina?

Prawo administracyjne to bardzo szeroka dziedzina prawodawstwa, zespół norm regulujących prawa, obowiązki, organizację administracji publicznej oraz prawa i obowiązki obywateli względem władz państwowych.
Normy prawa administracyjnego

Prawo administracyjne zaliczane jest do do prawa publicznego i stanowi jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Omawiana dziedzina obejmuje wiele istotnych kwestii, między innymi podatki, inwestycje budowlane, oświatę, służbę zdrowia, służby państwowe, między innymi straż, policję i inne obszary.


W przypadku prawa administracyjnego wyróżniamy szereg norm, są to: normy ustrojowe, normy materialno-prawne, normy procesowe, normy zadaniowe oraz normy kompetencyjne.
Prawo administracyjne ‒specjalistyczna pomoc

Moja kancelaria prawna zapewnia wsparcie osobom zmagającym się z problemami o podłożu prawnym, w tym także dotyczących prawa administracyjnego. Zakres naszych usług obejmuje takie kwestie, jak:

- reprezentacja interesów klienta w sprawach prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz przez sądy administracyjne
- sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
- konsultacje prawne
- sporządzanie opinii prawnych
- bieżące doradztwo w kwestiach administracyjno prawnych
- i inne


W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, udzielimy szczegółowych podpowiedzi.

Przykłady prowadzonych spraw:

- odwołanie od decyzji administracyjnych,
- skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- rozgraniczenie,
- cofnięcie pozwolenia na broń,
- pozwolenie na budowę,
- wykup lokali mieszkalnych,
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- gospodarkę nieruchomościami,
- uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności,
- ustalenie wysokości opłat adiacenckich,
- ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste,
- pozwolenie na rozbiórkę,
- pozwolenie na użytkowanie obiektu,
- decyzje o warunkach zabudowy,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wpis do rejestru zabytków,
- inwestycje drogowe,
- inwestycje deweloperskie,
- scalanie gruntów,
- legalizacje samowoli budowlanej,
- uwarunkowania środowiskowe na realizację przedsięwzięcia,
- realizacje prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, którego głównym założeniem jest regulowanie stosunków zarówno między bliskimi członkami rodziny, jak i z osobami z zewnątrz. Jedną z kolejnych specjalności kancelarii jest również wspomniana wyżej gałąź prawa. Od wielu lat zajmuję się kompleksowym doradztwem i reprezentowaniem interesów klientów w postępowaniach sądowych o charakterze rodzinnym. Prowadzę sprawy regulujące stosunki między małżonkami lub członkami rodziny. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są bardzo często skomplikowane, dlatego ostatecznym, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie postępowania sądowego. Przed rozpoczęciem przygotowania odpowiedniego wniosku należy dokładnie przeanalizować całą sytuację i prawdopodobne szanse na wygraną. Bardzo często są to sprawy bardzo delikatne, dlatego zawsze podchodzę do danego problemu bardzo indywidualnie. Poza reprezentowaniem klienta w trakcie postępowania sądowego, zadaniem adwokata jest przygotowanie pism procesowych. Jaki jest zakres prowadzonych spraw z tej gałęzi prawa? 

- rozwód z orzekaniem o winie,
- rozwód bez orzekania o winie,
- separacja,
- ustalenie rozdzielności majątkowej,
- ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa bądź ojcostwa,
- pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- adoptowanie dziecka,
- ustalenie porozumienia w przypadku sporu między małżonkami, dotyczącego np. sposobu leczenia dziecka,
- ubezwłasnowolnienie,
- postępowanie alimentacyjne,
- ustalenie możliwości kontaktu z dzieckiem.

 

Przykłady prowadzonych spraw:

- rozwód: z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
- rozwód z obcokrajowcem,
- separację,
- alimenty: ustalenie, uchylenie, wygaśnięcie, zmiana,
- egzekucja alimentów,
- podział majątku,
- ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
- zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny bądź osobisty,
- pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym,
- roszczenia z tytułu zaspokajania potrzeb rodziny,
- rozdzielność majątkowa,
- wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
- kontakty z dzieckiem,
- porozumienie wychowawcze,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
- zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
- egzekucję kontaktów z dzieckiem,
- ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- zawieszenie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie ojcostwa,
- roszczenia związane z ustaleniem ojcostwa,
- zaprzeczenie ojcostwa,
- ustalenie macierzyństwa,
- uznanie dziecka,
- ustalenie bezskuteczności uznania dziecka,
- miejsce zamieszkania dziecka,
- unieważnienie małżeństwa,
- ustalenie opieki.

PRAWO GOSPODARCZE

Już na wstępie należy zaznaczyć, że prawo gospodarcze ma charakter doktrynalny, a terminem prawo gospodarcze nie określamy żadnej dziedziny prawodawstwa.

Prawo gospodarcze najczęściej definiowane jest jako zespół norm i przepisów prawnych dotyczących statusu prawnego przedsiębiorców, funkcjonowania gospodarki oraz stosunków gospodarczych związanych z daną działalnością. Za podmiot prawa gospodarczego uznaje się zarówno przedsiębiorcę, jak również kontrahentów ‒ w zależności od konkretnego przypadku mogą to być osoby prawne bądź osoby fizyczne.
Wyróżniamy prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne.


Prawo gospodarcze publiczne i prywatne

Jak już wspomnieliśmy powyżej, w przypadku prawa gospodarczego mówimy o prawie publicznym i prywatnym.

Prawo gospodarcze publiczne ‒ mówiąc w dużym skrócie, prawo gospodarcze publiczne reguluje rolę państwa w gospodarce, sposoby ustalania przez państwo praw i obowiązków przedsiębiorców, określa też wolność prowadzenia działalności i kształtuje kwestie dotyczące konkurencji.
Prawo gospodarcze prywatne ‒ prawo gospodarcze prywatne reguluje zasady dotyczące stosunków między konsumentami a przedsiębiorcami, kwestie dotyczące rodzajów spółek oraz upadłości konsumenckiej.

Wsparcie kancelarii prawnej

Prawo gospodarcze obejmuje wiele aktów normatywnych, ustawy, Kodeks spółek handlowych, liczne rozporządzenia. Dla osoby bez specjalistycznej wiedzy prawa i normy dotyczące prowadzenia działalności mogą okazać się niezrozumiałe, a drobny błąd bądź przeoczenie mogą mieć przykre konsekwencje. Warto więc skorzystać ze wsparcia specjalistów.

Moja kancelaria prawna zapewnia pomoc z zakresu taki kwestii, jak:

- sporządzanie i opiniowanie umów
- uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały organów spółek
- sporządzanie wniosków o upadłość
- konsultacje prawne
- i inne


W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, udzielimy szczegółowych informacji.

Przykłady prowadzonych spraw:


- uchylenie uchwał organów spółek,
- stwierdzenie nieważności organów spółek,
- upadłość konsumencką,
- upadłość podmiotów gospodarczych,
- zakładanie i rejestrowanie spółek,
- wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego,
- obsługę prawną przedsiębiorców,
- sporządzanie kontraktów handlowych,
- roszczenia z umów handlowych,
- negocjacje,
- windykacja należności,
- sporządzanie umów spółek prawa handlowego,
- rozwiązywanie i likwidacja spółek,
- sporządzanie projektów aktów stanowiących spółek,
- przekształcanie, łączenie, podział i likwidacja spółek prawa handlowego,
- postępowania upadłościowe i naprawcze,
- prowadzenie Zgromadzeń Wspólników,
- zabezpieczenie wykonania umów,
- przygotowywania analiz prawnych,
- przygotowywanie opinii prawnych,
- opracowywanie dokumentacji pracowniczej,
- przestępstwa gospodarcze: działanie na szkodę spółki, łapownictwo managerskie, oszustwo finansowe, niezgłoszenie upadłości, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, wyłudzanie VAT, przestępstwa akcyzowe,
- dochodzenie roszczeń.

PRAWO KARNE

Kolejną czołową specjalnością naszej kancelarii adwokackiej są sprawy, które dotyczą postępowań o charakterze karnym. Zakres usług adwokata profesjonalnie zajmującego się sprawami karnymi jest bardzo szeroki. Do nich można zaliczyć między innymi:

Przestępstwa takie jak: pobicie, groźby, stalking, kradzież, składanie fałszywych zeznań, jazda pod wpływem alkoholu, naruszenie nietykalności cielesnej, zniesławienie; znęcanie się, uchylanie od alimentów, znieważenie, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, zniszczenie mienia, wyłudzenie odszkodowania;
- reprezentowanie i obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonego w trakcie postępowań sądowych;
- wnoszenie wniosków o odroczenie, przerwę lub przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary pozbawienia wolności;
- wniesienie wniosku o zgodę na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
- zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenie postępowania przygotowawczego,
- zażalenie na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
- otrzymanie odszkodowania w związku z niesłusznym odbywaniem kary pozbawienia wolności;
- kompleksowe udzielanie pomocy osobom, które poniosły szkodę w wyniku dokonanego czynu;
- rozkładanie grzywny na raty.
- reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych, posiłkowych,

Pomoc prawo karne - Inowrocław

Wyżej wymienione przykłady to niewielka część obszarów, którymi zajmuje się obrońca praw i obowiązków zarówno oskarżonych, jak i pokrzywdzonych. W naszej kancelarii podchodzimy do każdej sprawy z ogromnym zaangażowaniem, zachowując wszelkie standardy charakterystyczne dla zawodu jakim jest adwokat. Zapraszam serdecznie do kontaktu zarówno telefonicznego, jak i mailowego – ustalimy termin konsultacji, w których przeanalizujemy problem i znajdziemy odpowiedni sposób na udowodnienie swojej niewinności w trakcie postępowań. Zapraszamy, porozmawiajmy i znajdźmy najskuteczniejszy i najszybszy sposób na rozstrzygnięcie sprawy.

Przykłady prowadzonych spraw:

- przestępstwa: bójka, pobicie, zabójstwo, groźbę karalną, stalking, znęcanie się, uchylanie od alimentów, zniesławienie, znieważenie, jazda pod wpływem alkoholu, naruszenie nietykalności cielesnej, płatna protekcja, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza, fałszywe zeznania, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, zniszczenie mienia, wyłudzenie odszkodowania,
- wykroczenia,
- warunkowe umorzenie postępowania karnego,
- warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
- warunkowe przedterminowe zwolnienie,
- zarządzenie wykonania kary,
- system dozoru elektronicznego,
- ekstradycja,
- ENA – Europejski Nakaz Aresztowania,
- zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
- rozłożenie grzywny na raty,
- wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,
- odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności (skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie),
- postępowanie w sprawach nieletnich,
- reprezentacje pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych, posiłkowych,
- zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenie postępowania przygotowawczego,

Łukasz Popławski - Adwokat